Om AFR

 

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder.

Kundehensyn, tillit, omdømme og legitimitet

At alle som arbeider innenfor feltet finansiell rådgivning har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet.

Med finansiell rådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir knyttet til plassering av kundenes finansielle formue. Ordningen er i første rekke rettet mot rådgivning av ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet.

Hvem skal autoriseres?

Både finansielle rådgivere og de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres.  Medarbeidere som arbeider med ren ekspedisjon, faller utenfor ordningen. Selv om alle rådgivere som hovedregel bør autoriseres, finnes det grupper av medarbeidere som må vurderes særskilt. Finansbedriften må selv foreta de nødvendige avgrensninger.  

For å bli autorisert, må rådgiverne bestå en kunnskapsprøve innenfor seks fagfelt, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en omfattende praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders relevant yrkespraksis.

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert  i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve, se under "Autorisasjonskrav".

Hvem er autorisert?

Ansvaret for å autorisere rådgiverne hviler på de finansforetakene som selger eller formidler finansielle spareprodukter til personkunder (i første rekke banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond). Alle slike foretak kan slutte seg til autorisasjonsordningen. Foretakene melder inn rådgivere til autorisasjonsprøve og ser til at autorisasjonen blir vedlikeholdt.

Oversikt over Tilsluttede bedrifter.